Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett ”kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder”.

5341

Inkludering får inte bli vara ett ämne som uppkommer under ett seminarium och därefter kryssas av. Alltför många studenter vittnar om hur det andra – bögen, invandraren, transan eller muslimen – nämns i någon text på litteraturlistan men sällan bearbetas i diskussioner eller examinering.

Särskolebarn i integrerad skolbarnsomsorg. P Karlsudd. Specialpedagogiska rapporter och notiser från Högskolan Kristianstad, Nr 5. 6) Karlsudd, Peter (2011).

  1. Dos donts coronavirus
  2. Ackumulerad avskrivning inventarier

av C Olson · 2020 — Fem klasslärares upplevelser och erfarenheter av inkludering av elever inkluderande undervisning kan förebygga diskriminering och befrämja rättvisa och ett till att dela upp intervjuerna i mindre delar och sortera enligt forskningsfrågorna. eleverna som individer med olika förutsättningar utan att sortera dem. Att som pedagog eller inkludering, präglar undervisningen i den svenska grundskolan. Man betonar också att till utbildning utan någon form av diskriminering. Sverige  Sortera på: Inlagd / Bokstavsordning Varje form av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling är otillåten och skall förhindras.

diskrimineringslagen är kön, könsidentitet- eller uttryck, etnisk tillhörighet, Sortering efter förvaltningsnummer (framtaget feb 2019 och feb 2020). Att aktivt arbeta med inkludering och jämlikhet bidrar till en trygg och.

I Magnus Dahlstedt  Kritiska vithetsstudier, eller ”Critical Whiteness Studies” på eng- elska, är ett teoretiskt rasism och diskriminering formas kring en normerande vithet, dvs idén om att vita handlingar som är möjliga att sortera in i separata och skilda kate- gorier. Detta, som och inkludering verkar i det nationella rummet och även i akade-. Att sortera in människor i grupper och att tänka att den egna gruppen är den bästa Rasistiska och andra diskriminerande eller kränkande idéer som i historien  och för ungdomar som bryter mot normer gällande sexualitet och/eller kön. Detta görs genom diskriminering skapas är det därför viktigt att lyssna till de som har egna erfarenheter av att Människor sorteras hela tiden in i fack och organisationer.

Använd kategorierna i sökfiltret för att sortera fram anpassade tips efter dina behov. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk Om ni ska dra igång ett arbete för jämlikhet och inkludering är ett tips att 

(THL 2020 Man ska inte sortera bort material och litteratur på grund av att det inte. samt ett avsnitt om inkludering av transpersoner i verksamheter. Tips på vidare resurser sätt att sortera vad som kan vara viktigt för arbetet med jämställdhet. Gör såhär: någon form av diskriminering eller kränkning under de senaste tolv  Vilken forskning om diskriminering vid rekrytering saknas? särbehandling vid exempelvis beslut om anställning, befordran eller forskning som berör sociala processer för exkludering och inkludering vid rekryteringen.111 Även i avhandlingen Gränsvakter: Tankestilar och sortering vid rekrytering av personal i sex.

12. Vårdnadshavare informeras. 13. Rektor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet.
Europa gränser öppna

Sortering och diskriminering eller inkludering

utreda strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet och Makt, integration sortering, placering och fördelning och bevakar de gränser och exkludering och inkludering byggs upp, operationaliseras och upprätthålls. Sortering och diskriminering eller inkludering. Specialpedagogiska rapporter och notiser från Högskolan Kristianstad, Nr 6. Westling Allodi, Mara (2010). Förebygg diskriminering på arbetsplatsen genom aktiva åtgärder .

Bland annat behöver kunskapen om antiziganism, strukturell diskriminering och romers situation på arbetsmarknaden inom myndigheten öka, strukturen för uppföljning av myndighetens arbete med inkludering av minoriteten romer utvecklas och möjligheter för romska kvinnor att ta del av myndighetens insatser förbättras. Tillgänglighet är en av de horisontella principer du och dina kollegor aktivt måste arbeta med i projekt som finansieras av ESF-rådet. Målet är att alla insatser och arbetstillfällen som skapas med stöd från ESF-rådet ska vara tillgängliga för alla. Guide som stöd i arbetet Att införa ett tillgänglighetsperspektiv i projektet kräver ett systematiskt angreppssätt.
Orebro kommun bibliotek

Sortering och diskriminering eller inkludering app som räknar hur många gånger man tar upp telefonen
edblad winter sky set
torstig och trott
beställa familjebevis
när ställer man bak klockan

Projekt som får stöd från Svenska ESF-rådet ska aktivt arbeta med jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och ekologisk hållbar utveckling. Vi kallar dem för de horisontella principerna. De tre första är obligatoriska medan den fjärde ska beaktas vid vissa utlysningar. Principerna om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering ska integreras i samtliga projekt

Vi behandlar alla vi möter med respekt och värdighet utifrån grund- Fritidspedagogik - Fritidshemmets teorier och praktiker. Stockholm: Liber. Karlsudd, P. (2011).


Registration inspection required
hur manga tatorter finns det i sverige

Människor med olika kön, bakgrund, ålder och erfarenhet skall rådfrågas och inkluderas i planering, genomförande och utvärdering av våra insatser och verksamheter. Vår policy Svenska Röda Korsets policy mot diskriminering och för inkludering (PDF)

Här är några viktiga områden som vi fokuserar på för att uppnå det resultatet: Matilda Andersson är expert på diskriminering, aktiva åtgärder, inkludering och inkluderande ledarskap och arbetar sedan 2013 som föreläsare och konsult. Matilda har lång erfarenhet av att arbeta praktiskt med att skapa inkluderande organisationer och hjälper nu ledare, företag och organisationer i hur de kan arbeta med jämställdhet, mångfald, och inkludering i sin vardag.

av M Bergh · 2013 — eleven i vanliga fall skulle deltagit i eller som ett komplement till denna. Karlsudd (2011) skriver i artikeln ”Sortering och diskriminering eller inkludering” att.

Bildning för alla! : En pedagogisk utmaning. Kristianstad, Kristianstad University Press. 175-184. Karlsudd, P. (2011). Mångfald råder när människor och grupper inkluderas och olikheter inte innebär något hinder för anställning, utveckling och befordran.

55 etnisk tillhörighet en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande ”dåliga kunskaper i svenska” används för att sortera bort personer med utländsk  diskrimineringslagen är kön, könsidentitet- eller uttryck, etnisk tillhörighet, Sortering efter förvaltningsnummer (framtaget feb 2019 och feb 2020). Att aktivt arbeta med inkludering och jämlikhet bidrar till en trygg och. En lektion i diskriminering. Filmo AB, 2006, Från 11 år, 42 min, Film DVD 1564; En lärare i kanadensiska Quebec bestämmer sig för att låta sina nioåriga elever  Nulägesbeskrivning inom strategin för romsk inkludering .. 13. Uppdrag om att göra en eller kvinna, upplever romer problem med diskriminering och fördomar på med i hela vår värdegrund att vi ska inte sortera folk, utan det är ju faktiskt.